Cọc gỗ

Sử dụng để chống đỡ cây đô thị, chống đỡ hoặc làm giàn đỡ cây trồng nông nghiệp.

Cọc gỗ tự nhiên

Tuốt tròn, vót nhọn 1 đầu, không phun phủ bề mặt hoặc phun phủ dầu/ sơn bóng tự nhiên.

Cọc gỗ lau dầu

Tuốt tròn, vót nhọn 1 đầu, lau dầu màu.

Cọc gỗ nhúng nhựa đường

Tuốt tròn, vót nhọn 1 đầu, nhúng nhựa đường đen.